فرم پیش ثبت نام اینترنتی دانش آموز

متقاضی استفاده از وسیله نقلیه:
وضعیت نمرات:
وضعیت زندگی دانش آموز:
پیش ثبت نام در پایه: